PL EN

Urządzenia chłodnicze

Urządzenia chłodnicze w laboratorium - na co warto zwrócić uwagę?

Urządzenia chłodnicze pozwalają na uzyskanie niższej od otoczenia temperatury w niewielkiej przestrzeni. Tak przygotowane warunki są wymagane przy wielu procesach. O ile jednak w produkcji lub w warunkach domowych niewielkie odstępstwa nie powodują żadnych problemów, w laboratoriach temperatura musi być utrzymywana w ściśle określonych granicach. Nie jest to jedyne wyzwanie, jakiemu muszą sprostać urządzenia chłodnicze w medycynie i w laboratoriach.

Wykorzystanie urządzeń chłodniczych w laboratoriach i medycynie

Laboratorium posiada zazwyczaj przynajmniej jedną chłodziarkę, w której przechowywane są odczynniki czy wzorce. Osobna szafa chłodnicza służy do przechowywania pobranych z terenu próbek, które muszą być przechowywane w określonych normami przepisach. W przypadku precyzyjnego laboratorium pomiarowego konieczne jest wykonywanie pomiarów w wąskim przedziale temperatury otoczenia - ze względu na rozszerzalność cieplną. Dlatego też płytki wzorcowe, o określonej grubości, pozwalające na szybką kalibrację urządzeń pomiarowych, też przechowywane są w urządzeniu chłodniczym. Z kolei w aptekach występuje wiele leków, które trzymane muszą być w lodówkach utrzymujących niskie temperatury. Wszystkie te przykłady wskazują na ogromne wymagania, jakie stawia się systemom chłodniczym w laboratoriach.

Przepisy i normy dotyczące chłodziarek w laboratoriach

Większość wymagań, które stawia się urządzeniom chłodniczym w laboratoriach, wynika wprost z zadań, jakie mają spełniać. Warto jednak zapoznać się także z przepisami prawnymi obejmującymi ten temat, szczególnie w zakresie medycyny. Obowiązujące normy mogą bowiem wyznaczać jeszcze trudniejsze do spełnienia warunki. Najczęściej jednak systemy chłodnicze dla laboratoriów powinny:

  • Posiadać dokładną nastawę temperatury. Najczęściej można wskazać temperaturę do pierwszego miejsca po przecinku.
  • Ustawiona temperatura powinna być utrzymywana z dużą dokładnością, nieprzekraczającą z reguły 0,1°C.
  • Być całkowicie szczelne. Do środka nie mogą przedostawać się zabrudzenia.
  • Posiadać ściśle określoną pojemność, przy której są w stanie utrzymywać pożądane warunki temperaturowe.

W zależności od zastosowania, mogą pojawić się inne wymagania i potrzeby, jakie urządzenia chłodnicze muszą spełniać.

Skąd wziąć dobre urządzenia chłodnicze dla laboratoriów?

W przypadku poważnych jednostek laboratoryjnych kupowanie przypadkowych chłodziarek nie wchodzi w grę. Podważenie wiarygodności laboratorium oznacza jego definitywny koniec. Dlatego też urządzenia chłodnicze warto kupować w zaufanym i wiarygodnym miejscu, tak jak w naszej firmie. Doświadczenie w dostarczaniu urządzeń dla laboratorium oznacza także lepsze wsparcie dla klientów w całym procesie sprzedażowym i posprzedażowym tj. z gwarancją dobrego serwisu. Jednocześnie ważne certyfikaty potwierdzać będą wiarygodność wykonywanych pomiarów lub badań. Warto postawić na sprawdzony sprzęt.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.