PL EN

Szkło laboratoryjne i drobny asortyment laboratoryjny

Szkło laboratoryjne i drobny sprzęt, a także drobny asortyment laboratoryjny oferowany jest przez naszą firmę. W naszej ofercie znajdziecie Państwo taki asortyment jak naczynia laboratoryjne wykonane ze szkła borokrzemowego np.: zlewki, kolby, cylindry, krystalizatory, naczynka wagowe, bagietki, szkło miarowe, drobna szklana aparatura laboratoryjna, jak również drobne przybory laboratoryjne jak np. akcesoria do preparatów mikroskopowych, akcesoria filtracyjne czy chromatograficzne. Przybory do laboratorium oferowane przez naszą firmę są wykonane z wysokiej jakości szkła i oznaczają się dość dużą odpornością na ciągłe zmiany temperatury oraz odporne na regularnie poddawane działaniu różnych odczynników chemicznych. Szkło i akcesoria, jakie oferujemy pochodzą tylko z fabryk, które są renomowane. Przy produkcji szkła z którego wykonywane są akcesoria i naczynia do laboratorium wykorzystywane są różne dodatki jak np. tlenek baru, boru, magnezu oraz tlenek cynku, które zmieniają właściwości szkła czyniąc je bardziej odpornym na wahania temperatury, związki chemiczne i stłuczenie. W razie konieczności wykonania podziału na właściwości jaki posiada dane szkło możemy wyróżnić następujące rodzaje szkła laboratoryjnego: szkło sodowe, szkło potasowe, szkło jenajskie, szkło pyrexsowe, szkło duranowe, szkło supremaks oraz szkło kwarcowe. Przy czym szkło sodowe jest szkłem bardzo łatwo topliwym wręcz miękkim mającym zastosowanie przy produkcji i  wytwarzaniu prostego sprzętu laboratoryjnego. Z kolei szkło potasowe jest szkłem twardym znacznie trudniej topliwym, a przez to wymaga działania wyższych temperatur przy obróbce. Szkło jenajskie (nazwa pochodzi od miejsce gdzie zostało po raz pierwszy wytworzone – w miejscowości Jena w Niemczech) jest szkłem używanym tam gdzie wymaga się bardzo wysokiej odporności na działanie kwasów i zasad. Szkło jenajskie jest również bardziej wrażliwe na wahania temperatury oraz  posiada wyższą odporność temperaturową. Tam gdzie nie wymaga się zwiększonej odporności na związki chemiczne  stosowane jest szkło duranowe, czyli wszędzie tam gdzie prowadzone działania są przy użyciu  wysokiej temperatury. W ekstremalnie wysokich temperaturach stosujemy szkło supremaks lub szkło kwarcowe. To drugie jest bardziej odporne na skoki temperatury i wytrzymuje nawet znaczny szok termiczny. Szkło kwarcowe, nie jest jednak odporne na działanie kwasu fluorowodorowego, a jego główne zastosowanie to wyroby tygli. Oferujemy obszerny asortyment do każdego laboratorium badawczego i przemysłowego. Naczynia laboratoryjne miarowe są używane w laboratorium do precyzyjnych pomiarów objętościowych cieczy. W przypadku precyzyjnych pomiarów z  jakimi mamy do czynienia w laboratorium i jakie są w nim  wykonywane w laboratorium analitycznym, ważna jest aby stosować szkło odpowiedniej klasy metrologicznej wg. klasyfikacji dla  wyrobów szklanych. Stopień ten w przypadku metrologii można wskazać na podstawie przedziału ufności wokół nominalnej wartości znaków pomiarowych, oraz przy użyciu weryfikowalności kalibracji z zgodnie z normą NIST. Okresowo w przypadku analiz bardzo precyzyjnych może  być wskazane sprawdzanie kalibracji szkła laboratoryjnego. Podążając za potrzebami naszych klientów stale poszerzamy i udoskonalamy nasz asortyment oferując produkty laboratoryjne zarówno o wysokiej jakości, jak również w przystępnych cenach. Gorąco zachęcamy do przesyłania zapytań o produkty nietypowe ze szkła laboratoryjnego, które jesteśmy w stanie indywidualnie wycenić, gdyż współpracujemy z hutami szkła, które wykonują zamówienia pod indywidualne zapotrzebowanie.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.