PL EN

Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny CX-401

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.
  • Funkcja „HOLD” 
  • Sygnalizacja pomiaru ustalonego „READY” 
  • Raport 10 ostatnich kalibracji
  • Pomiary terenowe i laboratoryjne
  • Czytelny, podświetlany wyświetlacz
  • Wysoka dokładność i stabilność.
  • Niewielka masa i wymiary 
  • Wodoszczelna obudowa (IP-66) 

 

Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny CX-401 umożliwia dokładny pomiar pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 400.


Urządzenie posiada dwa rodzaje zasilania (bateria lub zasilacz 12V) umożliwiające pracę w terenie oraz w laboratorium.

Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność i stabilność.


Przyrządy umożliwiają:
- dokładne pomiary pH w całym zakresie pomiarowym
- precyzyjne określenie potencjału redox
- określenie przewodności wód redestylowanych i mocno zasolonych cieczy
- dokładne przeliczenie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl w szerokim zakresie
- uproszczone określenie TDS z pomocą pomiaru przewodności
- możliwość zmiany temperatury odniesienia
- pomiar ciśnienia atmosferycznego
- pomiar stężenia tlenu z automatycznym przeliczeniem wpływu ciśnienia atmosferycznego i zasolenia, co wyjątkowo ułatwia pracę
- pomiar temperatury w szerokim zakresie
- możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (ze specjalnym czujnikiem)
- gromadzenie 200 wyników pojedynczo lub seryjnie w pamięci wewnętrznej z temperaturą, godziną i datą
- opcjonalnie dostępna poszerzona pamięć do 450 lub 950 wyników
- przeniesienie danych do komputera lub ich wydrukowanie z wykorzystaniem adaptera


Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
Konduktometr posiada oznakowanie CE oraz zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar, a także otrzymał Złoty Medal na targach EUROLAB 2002.

Dane techniczne:

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -2,000 ÷ 16,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100%
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19.99 mS/cm ±0,1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %*
zasolenie ±2 %
±0,01 mg/l* ±0,1 %* ±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie akumulatory 2xAA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 260 g
Wymiary L = 149mm, W = 62 mm, H = 22 mm

 

 

Model Parametr Temp. Max [oC]
CX-401 pH, mV, przewodność/zasolenie, O2, temperatura 199

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.