PL EN

Systemy próżniowe serii PC 3001 Vario do 1.5 mbar

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Konstrukcji chemoodporna.
 • Przeznaczona do ciągłego pompowania korozyjnych gazów i oparów.
 • Pompa bez olejowa.
 • Wszystkie części mające kontakt z pompowanymi mediami są wykonane z chemoodpornych fluoroplastów.
 • Pompa o dobrej odporności na amidy kwasowe (dimetyloformamid (DMF), acetamid, formamid), rozcieńczone lub słabe kwasy (kwas octowy, kwas węglowy, kwas masłowy), stężone lub silne kwasy (kwas solny, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas trifluorooctowy (TFA), alkohole (metanol, etanol, butanol), aldehydy (formaldehyd, etanal, heksanal), aminy (1-Metylo-2-pirolidon (NMP), trietyloamina), zasady (wodorotlenek sodu i potasu, amoniak), estry (octan etylu, mrówczan butylu, maślan pentylu), etery (eter dietylowy, tetrahydrofuran, dioksan), węglowodory alifatyczne (pentan, heksan, heptan), węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen), węglowodory fluorofcowane (chlorek metylu, chloroform, chlorek etylu), ketony (aceton, cykloheksanon), kwasy utleniające lub środki utleniające (ozon, nadtlenek wodoru, chlor), sulfotlenki (dimetylosulfotlenek (DMSO))
 • Wyposażona w zawór balastu gazowego.

Pompa umożliwiająca precyzyjną kontrolę podciśnienia dzięki kontrolerowi VACUU · SELECT. Kontroler wykrywa wrzenie rozpuszczalnika i automatycznie dostosowuje prędkość silnika pompy. Wyposażona jest w system usuwania skroplonych oparów. Skraplacz oparów spalin umożliwia prawie całkowite odzyskiwanie rozpuszczalników.


Charakterystyka: 

 • System próżniowy PC 3001 VARIO SELECT precyzyjnie kontroluje poziom próżni w celu osiągnięcia niezrównanej kontroli procesu.
 • System idealny do rozpuszczalników o wysokiej temperaturze wrzenia.
 • W trybie automatycznym pompa dostosowuje prędkość silnika co sprawia, że pompa jest cicha, ma niskie wibracje i zapewnia wyjątkowo długie okresy międzyobsługowe.
 • Pompa posiada automatyczną detekcję punktu wrzenia.
 • System wyposażony na wlocie w separator  wykonany ze szkła z solidną powłoką ochronną, zapobiegający przedostawaniu się cząstek do pompy, zapobiegając uszkodzeniom i wydłużając tym samym żywotność pompy.
 • System próżniowy wyposażony na wylocie w separator wykonany ze szkła pozwala na całkowity odzysk rozpuszczalników w przypadku, gdy jest stosowany z linią zimnej wody lub chłodzącym układem recyrkulacji w celu ekonomicznego recyklingu i ochrony środowiska.
 • System próżniowy wyposażony w chłodnicę.
 • Pompa posiada zintegrowany kontroler VACUU · SELECT z graficznym interfejsem Użytkownika, zapewniający łatwy w użyciu interfejs aplikacji, który obejmuje wszystkie typowe aplikacje laboratoryjne.

Kontroler VACUU – SELECT:

 • W celu odparowania rozpuszczalnika sterownik VACUU · SELECT wykrywa wrzenie rozpuszczalnika i automatycznie dostosowuje prędkość silnika pompy.
 • Możliwość pracy w trybie ręcznym dla prostych procesów i w trybie automatycznym.
 • Możliwość tworzenia nowych programów za pomocą prostej edycji metodą przeciągnij i upuść.
 • Menu w 14 językach.
 • Przystosowany dla wszystkich procesów chemicznych i przyrodniczych.
 • Wszystkie części mające kontakt z chemikaliami wykonane z materiałów odpornychna chemikalia.
 • Ekran dotykowy można obsługiwać w rękawicach ochronnych.
 • Interaktywne menu zaprojektowane dla aplikacji laboratoryjnych.
 • Kontroler posiada konkretne wskazówki dla Użytkownika.
 • Wyświetlacz odporny na korozję, szczelny.
 • Panel dotykowy wykonany ze szkła.
 • Wyposażony w ceramiczny sensor próżni.
 • Możliwość odczytu danych przy pomocy USB lub interfejsu sieciowego.
Jednostka pompująca:
 • Maksymalna szybkość pompowania: 2.0 m3/h.
 • Próżnia końcowa: 2 mbar.
 • Rozmiar węża do podłączenia do wlotu: DN 6-10 mm.
 • Rozmiar węża do podłączenia do wylotu: DN 8-10 mm.  
 • Rozmiar węża do podłączenia do chłodnicy: 2x DN 6-8 mm.
 • Moc silnika: 0.16 kW.
 • Zakres prędkości silnika: 200-3000 min-1.
 • Klasa ochrony IP20.

Informacje ogólne:

 • Poziom hałasu: 42 dBA.
 • Zgodność ATEX (tylko dla 230V): II 3/- G IIC T3 X tylko na atmosferę wewnętrzną
 • Urządzenie dostarczane gotowe do pracy z instrukcją obsługi i deklaracją CE
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia
Model Opcje
System PC 3001 Vario select nr kat.: 20700200 -
System PC 3001 Vario select TE nr kat.: 20700220 kondensator suchego lodu na wylocie pompy
System PC 3001 Vario select EK Peltronic nr kat.: 20700245 system Peltronic

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.