PL EN

Akcesoria do pomp membranowych chemoodpornych VACUUBRAND

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Moduł cyfrowy I / O to cyfrowy interfejs dla manometrów i sterowników próżniowych zgodnych z VACUU · BUS®. Istnieje galwanicznie izolowana bramka wejściowa i bezpotencjałowy przekaźnik półprzewodnikowy do przełączania wyjścia. Domyślnie moduł cyfrowy I / O jest skonfigurowany jako dwukierunkowy moduł sygnalizacji awarii do komunikowania nieprawidłowości w systemie próżniowym do systemu kontroli procesu lub w przypadku awarii zewnętrznej w celu przerwania procesu. Po skonfigurowaniu jako moduł Start / Stop proces można uruchomić i zatrzymać ze sterownika PLC. Ponadto moduł cyfrowy I / O można skonfigurować do sterowania zaworami niekompatybilnymi z VACUU · BUS®. W połączeniu z manometrem próżniowym można zdefiniować wartości zadane DCP 3000 w celu sterowania np. jednostkami pompującymi pod wysokim ciśnieniem,itp.

Moduł analogowego I / O jest interfejsem analogowym dla manometrów i sterowników próżniowych zgodnych z VACUU · BUS®. Sygnał wejściowy i wyjściowy jest zgodny ze standardem przemysłowym 0-10 V. W domyślnej konfiguracji modułu rzeczywista wartość próżni jest wskazywana jako wyjście 0-10 V. Dlatego sterownik CVC 3000 i przyrząd pomiarowy DCP 3000 można łatwo podłączyć do plotera i wykorzystać do dokumentacji GMP. Inne konfiguracje modułów umożliwiają wejście i wyjście poziomu podciśnienia i prędkości silnika jako sygnały 0-10 V.

Skraplacz Peltronic® wykonuje kondensację oparów rozpuszczalnika bez zewnętrznego czynnika chłodzącego, takiego jak woda lub suchy lód. Działa elektronicznie i wykorzystuje elementy Peltiera jako układ chłodzenia. Wszystkie części mające kontakt z oparami są wysoce odporne chemicznie. Skraplacz jest specjalnie zaprojektowany do dodawania do istniejących jednostek pompujących i umożliwia wymianę typowych skraplaczy pracujących z zewnętrznym czynnikiem chłodzącym. Skraplacz idealnie nadaje się do zastosowań, w których woda chłodząca nie jest dostępna. Jest często stosowany w celu zmniejszenia zużycia wody chłodzącej ze względów środowiskowych lub w celu uniknięcia ryzyka powodzi spowodowanego wyciekiem wody w laboratorium. Jest to często wymagane w przypadku sieci próżniowych wbudowanych w meble laboratoryjne. Jeśli Peltronic® jest podłączony do regulatora podciśnienia CVC 3000, jest on automatycznie włączany / wyłączany.

Czujnik poziomu cieczy RK500 jest przeznaczony do montażu na szyjce kolby VACUUBRAND o pojemności 500 ml i współpracuje ze sterownikiem CVC 3000. Monitoruje poziom cieczy kondensatorów i separatorów wlotowych. Proces zostaje zatrzymany i rozlega się alarm, jeśli pułapki są bliskie przepełnienia. Czujnik wykrywa wszystkie popularne rozpuszczalniki bez żadnego bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami.

Czujnik poziomu cieczy EK1000 jest przeznaczony do montażu na szyjce kolby VACUUBRAND o pojemności 500 ml i współpracuje ze sterownikiem CVC 3000 lub VNC2. Monitoruje poziom cieczy kondensatorów i separatorów wlotowych. Proces zostaje zatrzymany i rozlega się alarm, jeśli pułapki są bliskie przepełnienia. Czujnik wykrywa wszystkie popularne rozpuszczalniki bez żadnego bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami.

Moduł VMS-B to system zarządzania próżnią przełącza pompę próżniową zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem z jednej lub dwóch aplikacji. Obsługiwany jest przez jeden lub dwa sterowniki próżniowe CVC 3000. Jeżeli dwa CVC 3000 są podłączone do VMS-B, to system wyłącza pompę tylko wtedy, gdy obie aplikacje nie potrzebują już zasilania próżniowego.

Model Opcje w standardzie
Moduł cyfrowy I/O VACUU·BUS® nr kat.: 20636228 Kabel VACUU·BUS® 2m
Moduł analogowy I/O VACUU·BUS® nr kat.: 20636229 Kabel VACUU·BUS® 2m
Chłodnica Peltronic nr kat.: 20699905 sterowanie elektroniczne+wskaźnik stanu+kontrola temp.+przełącznik+rura PTFE+kolba 500 ml+zacisk
Czujnik poziomu RK500 nr kat.: 20699908 -
Czujnik poziomu EK1000 nr kat.: 20699909 -
Moduł VMS-B nr kat.: 20676030 Kabel
Moduł EK nr kat.: 20699922 -

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.