PL EN

Homogenizacja

Homogenizacja
Proces polegający na wytworzeniu jednorodnej mieszaniny ze składników które nie ulegają zmieszaniu w sposób naturalny.

Homogenizacja, dzięki której możliwe jest uzyskanie jednolitej konsystencji materiału, wykorzystywana jest głównie w przetwórstwie mleczarskim.  Jednak możliwości wykorzystania procesu są dużo większe. Homogenizacji mogą zostać poddane wszelkiego rodzaju materiały, zarówno stałe, jak i płynne oraz ich mieszaniny. Proces znajduje zastosowanie zarówno w przemyśle: przy produkcji farb, kosmetyków, tworzyw sztucznych czy leków jak również w laboratoriach, gdzie proces homogenizacji często poprzedza właściwą analizę, pozwalając w procesie rozdrobnienia badanego materiału, na pozyskanie konkretnych interesujących związków znajdujących się w próbce. Proces homogenizacji przeprowadza się w specjalnie przeznaczonych do tego celu urządzeniach zwanych homogenizatorami. Doskonale obrazuje nam ten proces homogenizacji tłuszczu mlekowego będąca typowym zabiegiem mechanicznym, podczas którego mleko przepompowywane przez wąską szczelinę pod wpływem dużego ciśnienia i  dużej prędkości. W wyniku tego zbiegu powstają warunki podczas których następuje rozerwanie agregatów tłuszczowych, po czym utrzymywane są nowe agregaty tłuszczowe w stanie dyspersji i uzyskanie w tym momencie agregaty w postaci złogów tłuszczowych pomiędzy fazami fazy tłuszczowej i serum mleka. Stężenie tłuszczu i stan fizyczny fazy tłuszczowej w będącej w stanie procesu homogenizacji, a także ciśnienie homogenizacji są głównymi czynnikami decydującymi o rozmiarze i dyspersji powstających agregatów tłuszczowych. Ciśnienie homogenizacji w tym wypadku jest jednak czynnikiem najważniejszym.

Ze względu na metodę rozdrabniania materiału wyróżnić możemy kilka rodzajów homogenizatorów.

Do najbardziej popularnych należą:
  • Homogenizatory mechaniczne i nożowe - w których homogenat otrzymywany jest poprzez rozdrobnienie materiału przy pomocy wirujących z dużą szybkością ostrzy
  • Homogenizatory łopatkowe -  homogenat otrzymuje się poprzez rozcieranie materiału rytmicznymi ruchani łopatek o ścianę urządzenia
  • Homogenizatory kulkowe (tzw. młyny) - do rozdrabniania wykorzystywane są specjalne kulki wykonane z materiału odpowiednio dobranego do rodzaju rozdrabnianego produktu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.