PL EN

Kontener Duo typ DC

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Do niebezpiecznych cieczy
 • Zgodny z ADR/RID.IMDG
 • Grupa pakowania II i III
 • Maksymalna gęstość 1.8 kg/l
 • Składany stopień
 • Odpowiednie do przenoszenia przez wózek paletowy, widłowy oraz dźwig

Kontener Duo typ DC służy do  międzynarodowego transportu niebezpiecznych cieczy zgodnie z kodeksami ADR/RID/IMDG, grupy pakowania II i III.

Konstrukcja

 • Zgodna ze standardem DIN 30741-2
 • Składające się z pojemników zewnętrznych i wewnętrznych
 • Żaden pojemnik retencyjny nie wymagany
 • Wlew napełniający o średnicy 457 mm z pokrywą włazu zamykaną na klucz
 • Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 3/4'', 0.5 bar
 • 2x2' połączenie z wtyczką
 • Maksymalna gęstość 1.8 kg/l
 • Może być piętrowane (3 jednostki)
 • Składany stopień
 • Odpowiednie do przenoszenia przez wózek paletowy, widłowy oraz dźwig
 • Bagnet do rejestracji jakichkolwiek wycieków

Wykończenie

 • Cynkowane na gorąco (EN ISO 1461)

Akcesoria

 • Lej z sitem ze stali nierdzewnej
 • Wytłoczona nazwa firmy
 • Klucz do nakrętek

Konstrukcje na życzenie

 • Np. stal nierdzewna
 • Znak zgodności "U" zgodne z Building Standards List A, wydany przez "DIBt"
 • Gromadzenie i przechowywanie wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
 • Typ DC 1000: ciecze z temperaturą zapłonu > 55oC
 • Typ DC 450: Ciecze łatwopalne oznaczone symbolami F / F+ *
 • Ciecze sklasyfikowane jako WGK 1-3

* W przypadku wyposażenia w lej i sito (akcesoria), KONTENER-DUO typ DC 450 może być używany również jako kontener do gromadzenia palnych cieczy klas F / F+ zgodnie z TRbF 60.

Model Pojemność Wymiary Waga
DC 450 450 l 1200x1000x860 mm 290 kg
DC 1000 1000 l 1200x1000x1543 mm 430 kg

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.