PL EN

Demineralizatory przemysłowe serii Spring

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Druga klasa czystości wody
 • Program komputerowy
 • złącze USB i RS 232
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel

Systemy Spring to stacje uzdatniania wody o przemysłowej wydajności od 100 do 1000 dm³/h. Pozwala na otrzymywanie wody spełniającej wymogi normy ISO 3696:1999, ASTM oraz FP. Urządzenia są projektowane i produkowane według indywidualnych potrzeb Klienta. Systemy mogą być stosowane w przemyśle (farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, elektronicznym, itp.) jako centralna jednostka produkująca wodę demineralizowaną. Demineralizator poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci może zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych lub pięter w budynku, jak również punktowe urządzenia laboratoryjne.

Dane techniczne:

 • Zasilanie: woda wodociągowa
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel
 • Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody wodociągowej, po stacji RO oraz demineralizowanej w jednostkach µS/cm lub MOhm
 • Zegar wyświetlający datę oraz godzinę
 • Ciągła kontrola oraz podgląd stopnia retencji (stopnia zatrzymania) membran RO
 • Alarmy: wymiany filtra mechanicznego i węglowego, modułu RO, złoża jonowymiennego, promiennika lampy UV, kapsuły mikrofiltracyjnej
 • Program komputerowy umożliwiający indywidualne ustawienia progów alarmowych oraz archiwizację danych
 • Podgląd terminów serwisowych
 • Wbudowane złącze RS 232 i USB do komunikacji z komputerem
 • Manometr ciśnienia wody zasilającej, pracy stacji RO
 • Przewodnictwo wody oczyszczonej < 0,06 µS/cm – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
 • System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C
Materiały eksploatacyjne:
 • filtr osadowy 20µm 10″ (wymiana co 6 m-cy*)
 • filtr osadowy 5µm 10″ (wymiana co 6 m-cy*)
 • filtr węglowy GAC 10″ (wymiana co 6 m-cy*)
 • promiennik UV 254 nm (żywotność: 8500h pracy) / (opcja)
 • mikrofiltracja MF (wymiana co 12 m-cy*) / (opcja)
 • żywica jonowymienna (25 dm³) (wymiana 25 000 dm³**)

* żywotność wkładu może ulegać zmianie w zależności od przepływu, jego charakterystyki oraz poziomu i rodzaju zanieczyszczenia wody wodociągowej
** objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200 mg/l

Karty produktów:

Spring 100
Spring 200
Spring 300
Spring 500
Spring 700
Spring 1000
Model Wydajność systemu [l/h]
Spring 100 100-150
Spring 200 150-250
Spring 300 250-350
Spring 500 400-600
Spring 700 700-800
Spring 1000 900-1100

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.