PL EN

Pomiar BZT seria BD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Obsługa przyjazna dla użytkownika
  • Duży wyświetlacz graficzny
  • Graficzna reprezentacja mierzonych wartości
  • Interfejs USB i karty SD
  • Zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – miernik BD 600 GLP
  • Znacznie zmniejszone przygotowanie próbki

Zbieranie danych jest łatwe — wystarczy dodać próbkę do butelki, dodać inhibitor nitryfikacji i umieścić głowicę czujnika na butelce. Nie ma potrzeby rozcieńczania próbki ani wysiewania próbki. Obawy dotyczące powietrza w próbce są eliminowane, ponieważ jest to badanie respirometryczne.

 

  • Operatorzy nie muszą być obecni po zakończeniu testu

Pomiary są automatycznie pobierane i przechowywane w regularnych odstępach czasu i można do nich powrócić w dogodnym czasie.

 

  • Łatwa i szybka interpretacja wartości pomiarowych

Oprócz wyświetlania wyników próbki bezpośrednio w mg/l BOD, duży, zintegrowany wyświetlacz jest w stanie wyświetlić krzywą BOD, co ułatwia zobaczenie i zrozumienie punktów danych pomiarowych i trendów. Dodatkowo każda głowica czujnika ma zintegrowaną diodę LED. Pozwala to operatorom na wizualne potwierdzenie, dla której próbki dane są wyświetlane oraz zmniejsza potencjalne nieporozumienia lub błędy w prezentowanych danych próbki.

 

  • Spójne warunki pomiaru

Funkcja automatycznego startu zapewnia, że wszystkie pomiary są wykonywane przy jednakowej temperaturze próbki. Gdy warunki pomiaru są spójne we wszystkich odczytach, operatorzy nie muszą pracować nad odchyleniami temperatury lub ciśnienia, które przekłamują wyniki.

 

  • Identyfikacja i śledzenie próbek

Interfejs BD 600 ułatwia przypisanie kodu identyfikacyjnego lub nazwy próbki podczas konfigurowania nowej próbki. Pomaga to śledzić próbkę od momentu jej pobrania i zapewnia identyfikowalność podczas pomiaru próbki.

Model BD 600 BD 600 GLP BD 606
Wyświetlacz podświetlany
Interfejsy USB
SD-Card
USB USB
SD-Card
Zasada pomiaru manometryczna; bez rtęci; elektroniczny czujnik ciśnienia
Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
Czas pomiaru możliwość wyboru przez użytkownika, od 1 do 28 dni
Zasilanie  100 - 240 V / 50-60 Hz
3 alkali-manganese batteries (Baby cells/ size C)
Auto – OFF NIE
Zegar zegar czasu rzeczywistego i data
Typ miernika stacjonarny
Autostart TAK NIE TAK
Liczba miejsc pomiarowych 6 12
Klasa ochrony IP 53
Wymiary 181 x 230 x 375 mm
Waga 4,1 kg (4100 g, jednostka z butelkami i bateriami 5775 g, wraz z mieszadłem)
Model Opis Parametr
BD 600 Zakres pomiaru Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
BD 600 GLP Zakres pomiaru Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
BD 606 Zakres pomiaru Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.