PL EN

Mipolam Biocontrol

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • do laboratoriów i do pomieszczeń typu "clean-room"
  • czystość powietrza ISO 4
  • materiał antystatyczny
  • obojętne i odporne na oddziaływanie mikroorganizmów
  • materiał dielektryczny
  • materiał bakteriostatyczny
  • bardzo dobra odporność chemiczna

1 - Zabezpieczenie powierzchniowe
2 - Pojedyncza 2 mm powłoka z kalandrowanego PCV
Podłogi Mipolam Biocontrol idealnie nadają się do zastosowania w laboratoriach i pomieszczeniach czystych typu "clean room".

Podłogi Mipolam Biocontrol zostały zbadane zgodnie z normami:

ISO 14644-1 podaje maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek stałych w zakresie od 0,1 μm do 5,0 μm/m3, dla każdej klasy pomieszczeń czystych w warunkach bezczynności i działania. Dlatego ważna jest świadomość tych limitów i ograniczenie wpływu materiałów budowlanych stosowanych w pomieszczeniach czystych w tym zakresie. Wynik: ISO 4.

ISO 14698-1 GMP wymaga kontroli skażenia biologicznego.
W tym aspekcie ważna jest wiedza o zachowaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Brak rozwoju bakterii na różnych pokryciach podłogowych Mipolam Biocontrol.

WEDŁUG ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4:
„Podłoga powinna zapewniać właściwą charakterystykę elektrostatyczną”. Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol mają właściwości izolujące i antystatyczne.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym aspekcie ważna jest wiedza o potencjalnym oddziaływaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol są obojętne.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “podłogi powinny być odporne na substancje chemiczne, z którymi mają kontakt podczas eksploatacji (zarówno produkty do czyszczenia jak i do dezynfekcji oraz przypadkowe rozlanie płynów technologicznych)” Wynik: Bardzo dobra odporność w przypadku Mipolam Biocontrol.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “Podłoga powinna cechować się wymaganą wytrzymałością na określone obciążenia statyczne i dynamiczne”. Wynik: Doskonała odporność na duże obciążenia w przypadku pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym zakresie, ważna jest wiedza jak skutecznie można odkazić powierzchnię. Wynik: GMP klasa A dla pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol.
Model Model
Biocontrol WHITE PEPPER B-5312
Biocontrol MIXDIM B-5310
Biocontrol MIXGREY B-5320
Biocontrol MIXBLUE B-5306
Biocontrol SMOKE B-5330
Biocontrol IRIS B-5366
Biocontrol SLATE B-5350
Biocontrol INDIGO B-5356
Biocontrol GARLIC B-5305
Biocontrol MIXBEIGE B-5303
Biocontrol PEANUT B-5341
Biocontrol TURMERIC B-5332
Biocontrol CINNAMON B-5363
Biocontrol SAFRAN B-5385
Biocontrol CHERVIL B-5347
Biocontrol PAPRIKA B-5375

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.