LIMS - zarządzanie laboratorium

W ramach systemu do kompleksowego zarządzania laboratorium współpracujemy z firmą Infinity Group, która jest certyfikowanym partnerem włoskiego producenta i dystrybutora systemu Eusoft.Lab®LIMS. Kompetencje Infinity Group potwierdzają oficjalne partnerstwa z najważniejszymi dostawcami technologii na świecie, którzy zapewniają najwyższą jakość oferowanych rozwiązań. Firma zatrudnia doświadczonych i kompetentnych ekspertów, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju biznesu swoich klientów w oparciu o innowacyjne technologie, w szczególności cloud i mobile oraz może zaoferować zindywidualizowane rozwiązanie, gwarantując terminowe wdrożenie systemu i stałą pomoc techniczną.

Czym jest LIMS?
Eusoft.Lab®LIMS to zaawansowane rozwiązanie informatyczne, które gromadzi i przetwarza laboratoryjne dane cyfrowe, automatyzuje i optymalizuje pracę laboratorium, pozwala unikać błędów, a przede wszystkim – skupić się na pracy merytorycznej - bez marnowania czasu i papieru. Eusoft.Lab®LIMS posiada możliwość automatyzacji wszystkich kluczowych procesów: przyjmowanie próbek, wejście w wyniki, walidację, generowanie raportów z badań. Obejmuje analizę danych KPI, pozwala śledzić trendy oraz umożliwia graficzne przedstawienie wniosków w formie wykresów.

Dlaczego warto wdrożyć Eusoft.Lab®LIMS?
Wdrożenie systemu pozwala podnieść wydajność pracy laboratorium i zredukować koszty jego funkcjonowania. System usprawnia zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi, przyspiesza obieg informacji i ułatwia dostęp do danych archiwalnych. Dzięki niemu możliwa jest automatyzacja analiz i raportowania wyników prowadzonych badań, a także ograniczenie do minimum wystąpienia błędów transkrypcji i zarządzania procesami. Jest narzędziem umożliwiającym utrzymanie ścisłej zgodności z wymogami bezpieczeństwa oraz przepisami prawa i podejmowania bardziej świadomych decyzji strategicznych.

lab

Pierwszy w pełni chmurowy LIMS, który rozwija się razem z Twoją firmą
Eusoft.Lab®LIMS to pierwszy LIMS specjalnie zaprojektowany do użytku jako SaaS na platformie cloud. W tym modelu dostęp do systemu jest możliwy z przeglądarki internetowej, za miesięczną opłatę, bez martwienia się o konserwację, uaktualnienia czy back-up. Krótki czas instalacji i konfiguracji systemu oznacza bardzo szybki zwrot z inwestycji. Elastyczny model dostępu do systemu pozwala zaoferować rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb laboratorium. Wraz z zachodzącymi zmianami w firmie, możliwe jest przeskalowanie systemu do pełniejszej wersji, przełączenie go z On-Premise na Saas lub odwrotnie.

Ponad 20 lat na rynku, 200 wdrożeń w Europie i 100% cloudready!
Firma EuSoft już od 1997 roku specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu autorskiego systemu do zarządzania pracą laboratoriów, zgodnie z wymaganiami aktualnych standardów jakości oraz wymogami prawa. Eusoft.Lab®LIMS używany jest codziennie przez ok. 4000 użytkowników w ponad 200 europejskich laboratoriach do badań w zakresie ochrony środowiska, żywności i napojów, w przemyśle paliwowym, chemicznym, medycznym i farmaceutycznym. Rozwiązanie stosują zarówno duże koncerny, firmy średniej wielkości, jak i małe laboratoria.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.