Homogenizator Ultra-Turrax Tube Drive

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakres obrotów do 8000 rpm
 • Homogenizator wsadowy
 • Ochrona przed zanieczyszczeniami krzyżowymi
 • Homogenizacja, mieszanie, mielenie
System Ultra-Turrax Tube Drive służy do homogenizacji i mielenia w szczelnych, jednorazowych naczyniach. Ochrona i bezpieczeństwo podczas pracy z: próbkami zakaźnymi, substancjami toksycznymi oraz – w określonych warunkach czasu, energii i objętości – substancjami silnie złowonnymi.


 • Dyspergowanie, mieszanie, homogenizacja i mielenie za pomocą jednego urządzenia
 • Ochrona przed zanieczyszczeniami krzyżowymi
 • Hermetyczne, jednorazowe naczynia na próbki
 • Nie wymaga czyszczenia
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa obsługi
 • Nadaje się do prac samodzielnej i w szeregu
 • Naczynia sterylizowane promieniowaniem gamma
 • Naczynka z zakrętkami z membraną pod igły
 • Naczynia o poj. 2 - 15 ml i 15 - 50 ml
 • Powtarzalność badania
 • Opatentowane

Zastosowanie: Medycyna człowieka i weterynaria, patologia, instytuty higieny hodowlanej, laboratoria badań żywności, toksykologia, badania medyczne i farmaceutyczne oraz biologiczne, biologia nowotworów, chemia i przemysł kosmetyczny.

Dane techniczne UTTD Tube Drive UTTD Tube Drive Workstation UTTD Tube Drive P Control UTTD Tube Drive P Control Workstation
Typ procesu wsadowy
Zakres obrotów 300-6000 rpm 300-6000 rpm 400-8000 rpm 400-8000 rpm
Timer - - OLED OLED
Hałas bez elementów 50dB(A)
Odwracalny kierunek obrotów - - Yes Yes
Maks. lepkość 5000 mPas
Wymiary (szer.x wys. gł) 100 x 40 x 160 mm 100 x 40 x 160 mm
270 x78 x 225 mm
122 x 54 x 178 mm 122 x 54 x 178 mm
270 x 78 x 225 mm
Klasa ochrony zgodnie z DIN EN 60529 IP 20
Model Wymiary
UTTD Tube Drive 100 x 40 x 160 mm
UTTD Tube Drive Workstation 100 x 40 x 160 mm, 270 x78 x 225 mm
UTTD Tube Drive P Control 122 x 54 x 178 mm
UTTD Tube Drive P Control Workstation 122 x 54 x 178 mm, 270 x 78 x 225 mm

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.