Mipolam Biocontrol

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • do laboratoriów i do pomieszczeń typu "clean-room"
  • czystość powietrza ISO 4
  • materiał antystatyczny
  • obojętne i odporne na oddziaływanie mikroorganizmów
  • materiał dielektryczny
  • materiał bakteriostatyczny
  • bardzo dobra odporność chemicznaPodłogi Mipolam Biocontrol idealnie nadają się do zastosowania w laboratoriach i pomieszczeniach czystych typu "clean room".

Podłogi Mipolam Biocontrol zostały zbadane zgodnie z normami:

ISO 14644-1 podaje maksymalne dopuszczalne stężenie cząstek stałych w zakresie od 0,1 μm do 5,0 μm/m3, dla każdej klasy pomieszczeń czystych w warunkach bezczynności i działania. Dlatego ważna jest świadomość tych limitów i ograniczenie wpływu materiałów budowlanych stosowanych w pomieszczeniach czystych w tym zakresie. Wynik: ISO 4.

ISO 14698-1 GMP wymaga kontroli skażenia biologicznego.
W tym aspekcie ważna jest wiedza o zachowaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Brak rozwoju bakterii na różnych pokryciach podłogowych Mipolam Biocontrol.

WEDŁUG ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4:
„Podłoga powinna zapewniać właściwą charakterystykę elektrostatyczną”. Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol mają właściwości izolujące i antystatyczne.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym aspekcie ważna jest wiedza o potencjalnym oddziaływaniu drobnoustrojów w zetknięciu z powierzchniami (podłogami, ścianami, itp.). Wynik: Pokrycia podłogowe Mipolam Biocontrol są obojętne.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “podłogi powinny być odporne na substancje chemiczne, z którymi mają kontakt podczas eksploatacji (zarówno produkty do czyszczenia jak i do dezynfekcji oraz przypadkowe rozlanie płynów technologicznych)” Wynik: Bardzo dobra odporność w przypadku Mipolam Biocontrol.

Według ISO 14644-4, Aneks E.2.1.4: “Podłoga powinna cechować się wymaganą wytrzymałością na określone obciążenia statyczne i dynamiczne”. Wynik: Doskonała odporność na duże obciążenia w przypadku pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol.

ISO 14698-1 i GMP wymagają kontroli skażenia biologicznego. W tym zakresie, ważna jest wiedza jak skutecznie można odkazić powierzchnię. Wynik: GMP klasa A dla pokryć podłogowych Mipolam Biocontrol.

Charakterystyka:

Emisja cząstek stałych

Metoda

Fraunhofer

ISO 14644-1

-

ISO 4

Klasa czystości powietrza

ISO 16000-6/-9 /-11

ISO 14644-8

μg/m2/h

TLZO = ilość niemierzalna (w temp. 23°C) ACCm/AMCm < -9,6

Emisja anionów

Metoda Fraunhofer

ISO 14644-8

μg/m2/h

Ilość niemierzalna (w temp. 23°C)

Emisja amoniaku (N)

ISO 11732

ISO 14644-8

μg/m2/h

Ilość niemierzalna (w temp. 23°C)

Antyelektrostatyczność

EN 61340-4-5

EN 61340-5-1

kV

Materiał antystatyczny

< 2

Opór elektryczny

EN 61340-4-1

EN 61340-5-1

Ω

Materiał dielektryczny

> 1011

Oczyszczalność z cząstek stałych

Metoda Fraunhofer

VDI 2083 cz. 9.1

ISO14644-9

%

spadek ilości zanieczyszczeń cząstkami stałymi o 98,6%

Oczyszczalność biologiczna

Metoda Fraunhofer

ISO14698-1/GMP

klasyfikacja

A

Oddziaływanie mikroorganizmów na podłogę

ISO 846

GMP

klasyfikacja

Materiał obojętny i odporny

Rozwój mikroorganizmów na powierzchni podłogi

ISO 846

ISO14698-1/GMP

klasyfikacja

Materiał bakteriostatyczny

Odporność chemiczna

ISO 2812-1

ISO14644-4/GMP

-

Bardzo dobra

Odporność na gazową postać H2O2 (HPV)

Metoda BIOQUELL

ISO14644-4/GMP

-

Brak uszkodzeń

Reakcja na ogień

-

EN 13501-1

klasa

Bfl-s1

Reakcja na ogień

-

ASTM E 648

klasa

Klasa 1

Antypoślizgowość

-

DIN 51130

klasa

R9

Współczynnik tarcia

-

ASTM D 2047

-

0,56 (wartość poprawna)

Współczynnik tarcia

-

ASTM C 1028

-

Spełnia wymagania

Model Model
Mipolam Biocontrol WHITE PEPPER B-5312
Mipolam Biocontrol MIXDIM B-5310
Mipolam Biocontrol MIXGREY B-5320
Mipolam Biocontrol MIXBLUE B-5306
Mipolam Biocontrol SMOKE B-5330
Mipolam Biocontrol IRIS B-5366
Mipolam Biocontrol SLATE B-5350
Mipolam Biocontrol INDIGO B-5356
Mipolam Biocontrol GARLIC B-5305
Mipolam Biocontrol MIXBEIGE B-5303
Mipolam Biocontrol PEANUT B-5341
Mipolam Biocontrol TURMERIC B-5332
Mipolam Biocontrol CINNAMON B-5363
Mipolam Biocontrol SAFRAN B-5385
Mipolam Biocontrol CHERVIL B-5347
Mipolam Biocontrol PAPRIKA B-5375

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.